Již jsem registrovaný/á

Dodací adresa
Přidat / Upravit adresu
Stejná jako fakturační
Název Kód zboží Cena Množství DPH Sleva Celkem
 
Celková cena

Zvolený způsob dopravy

Zvolte si způsob dopravy
Pokladna - krok 2

Prosím vyberte způsob dopravy

 
Celkem:
0,00 Kč
0,00 Kč
Poznámky a zvláštní požadavky
Obchodní podmínky a Zásady zpracování osobních údajů :

Obchodní podmínky

 

Firma Triniti United s. r. o., jedná pouze v souladu s platným právním řádem ČR, nařízením Evropského parlamentu 2016/679 Sb., a interními předpisy firmy, vycházejících z platného právního řádu ČR.

1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu obchodní firmy TRINITI UNITED s.r.o. se sídem Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2614, PSČ 756 61, iČ 277 76 964 zapsané ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C, Vložka 415763 – jako prodávajícím a zasílatelem (dále jen „TRINITI UNITED s.r.o.“) kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon 724 540 004, 571 60 2908
Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu obchodní firmy TRINITI UNITED s.r.o.
Smluvní vztahy podléhají výhradně zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, zák.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění a předpisů navazujících tj. právní vztahy se řídí výlučně českých právem. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy

2.1 Zboží je objednáváno prostřednictvím interaktivní objednávky, jejíchž formulář je přístupný na internetových stránkách www.autokoberce.cz (dále jen "e-shop), faxem nebo osobně v sídle prodávajícího. Pouze řádně vyplněná formulář - objednávka obsahující veškeré předepsané náležitosti je považována za řádný návrh na uzavření kupní smlouvy. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné a jejich obsah lze měnit pouze a výlučně písemnou nebo emailovou změnou potvrzenou Prodávajícím. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky.
Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.
Objednávka kupujícího zaslaná jiným způsobem než prostřednictvím internetových stránek musí obsahovat:
- obchodní jméno a sídlo kupujícího
- IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
- kód a název zboží dle ceníku
- jednotkovou cenu
- způsob odebrání a dopravy
- dodací adresu
- podpis osoby oprávněné objednávat zboží
- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

2.2 Předmět kupní smlouvy a závazek prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze řádně objednané zboží uvedené v objednávce. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Jestliže je to potřebné s ohledem na povahu výrobku, způsob a dobu jeho užívání, je prodávající povinen zajistit, aby tyto informace byly obsaženy v přiloženém písemném návodu a aby byly srozumitelné. Prodávající se zavazuje plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Prodávající je-li kupující spotřebitelem je povinen jej předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány. Prodávající je povinen v případě objednávky zboží, které je upravováno nebo zhotovováno podle pokynů kupujícího, upozornit na zjevné vady či nesrovnalosti v pokynech kupujícího. Pokud kupující nebude na písemnou, faxovou nebo emailovou výzvu prodávajícího reagovat prodávajícímu ve lhůtě do ….. dnů ode dne odeslání výzvy prodávajícího obsahující jeho upozornění na vadnost pokynů kupujícího nebo nesrovnalosti v jeho objednávce, má prodávající právo od smlouvy odstoupit nebo zboží vyrobit v souladu s původními pokyny kupujícího. Do doby doplnění objednávky ze strany kupujícího není prodávající v prodlení s dodávkou zboží.

2.3 Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

2.4 Cena a platební podmínky
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s DPH). Vydáním nového katalogu – ceníku se předchozí ceny stávají automaticky neplatnými (neplatí pro objedávky, které byly doručeny prodájícímu před zveřejněním nového katalogu na webových stránkách prodávajícího). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného.
Platební podmínky:
- platba v hotovosti při nákupu
- na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
- na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

3. Dodací podmínky

3.1 Objednávky z internetového obchodu jsou realizovány pouze v České republice. Zasilatelky prodávajícího se nedoručují do zahraničí s výjimkou, že se strany nedohodnou jiným způsobem..
v3.2 Termín dodání zboží
Zboží bude doručeno kupujícímu do 24 hodin od přijetí objednávky (jeli objednávka doručena do 18.00 hod.) a je-li zboží skladem. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující bude o této možnosti vyrozuměn nejpozději 2. pracovní den po dni podání objednávky.

3.3 Dopravce
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Danzas nebo PP nebo prostřednictvím České pošty. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00 hod.. Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin.

3.4 Cena za dopravu
U objednávek se uplatňuje cena dopravy podle aktuelního ceníku přepravní služby ke dni odeslání zboží.

3.5 Převzetí dodávky
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy.

4. Způsob úhrady
Úhrada probíhá na dobírku. Kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

5. Odstoupení kupujícího - spotřebitele od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího - spotřebitele:
Kupující má právo odstoupit od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, využije-li kupující tohoto práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu (a to na níže uvedené kontaktní údaje prodávajícího) oznámení, že od smlouvy odstupuje. O úmyslu odstoupit od smlouvy je kupující povinen informovat prodávajícího prodávajícího e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu sídla prodávajícího.
Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle neprodleně prodávajícímu, a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, nepoškozené zboží, které obdržel. Vracené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato.
Po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání skutečnosti, že kupující zboží odeslal, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal včetně nákladů nejlevnější způsob dopravy a to stejným způsobem. Prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky jiným způsobem tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Kupující - spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených v ust. § 1837 občanského zákoníku, - zejména při dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, zboží podléhajícího rychlé zkáze, zboží, které bylo spotřebitelem smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném hygienickém obalu, které bylo spotřebitelem otevřeno,

6. Jiná ustanovení

6.1 V případech, kdy:
- se zboží již nevyrábí nebo nedodává
- se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.

6.2 Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

6.3 Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne řádně objednané zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 1% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu..

6.4 Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Strany se dohodly na tom, že věcně a místně příslušným soudem v případě sporu je Okresní soud Vsetín, pobočka ve Valašském Meziříčí. V případě, že by byla dána věcná příslušnost Krajského soudu, pak věcně a místně příslušným soudem bude Krajský soud v Ostravě. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

6.5 Užívání registrovaných údajů
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

7. Ochrana osobních údajů
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazují právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně nebo emailem sdělí touto skutečnost provozovateli internetového obchodu – prodávajícímu. Kontaktním místem je sídlo prodávajícího.

8. Reklamace a způsob jejího vyřízení

8.1 Kupující
Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství) a nebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněný dodací list, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu nebo pokladní doklad (účtenku) o zaplacení reklamovaného zboží.

8.2Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom reklamujícího sjednaným způsobem.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží z titulu uplatnění práv z vadného plnění hradí případné dopravné zpět kupujícímu prodávající.

8.3. Zániku nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných pečetí nebo nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

8. 4 Práva z vadného plnění
8. 4 a) Uplatnění práv z vadného plnění, lhůta:
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci uvedena doba, po kterou lze věc použít, je poskytována záruka za jakost.
8. 4 b). Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění:
Práva z vadného plnění se neuplatní v následujících případech:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci nebo byla-li věc upravena podle pokynů kupujícího
8. 4. c) Jakost při převzetí:
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
- věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Nemá-li věc výše stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu - spotřebiteli působilo značné obtíže.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
8.4 d) Případy, kdy kupujícímu právo z vadného plnění nenáleží:
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
8. 4. e) Potvrzení o uplatnění práva z vadného plnění:
Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

9. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2014 a tímto se ruší dosavadní Všeobecné obchodní podmínky platné od 17.5.2004..
Poučení o možnosti odstoupení od smlouvy:
1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni po odeslání objednávky prostřednictvím webové stránky prodávajícího
1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat TRINITI UNITED s.r.o. se sídem Rožnov pod Radhoštěm, Televizní 2614, PSČ 756 61 telefonn텅…. a e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. formou jednostranného právního jednání - dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Na naší webové stránce (vložte internetovou adresu) můžete rovněž elektronicky vyplnit a odeslat formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení. Využijete-li této možnosti, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od smlouvy.“.
1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, náklady naspojené s vrácením zboží prodávající ve smyslu ust. § 1832 odst. 3 občanského zákoníku. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně v objednávce zboží neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
2.2 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“
Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)
Oznámení o odstoupení od smlouvy
- Adresát: TRINITI UNITED s.r.o. se sídem Rožnov pod Radhoštěm,
Televizní 2614, PSČ 756 61 emal kontakt:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
- Adresa spotřebitele/spotřebitelů
- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
- Datum
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Zásady ochrany osobních údaj

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je TRINITI UNITED s.r.o., IČ: 27776964 se sídlem Televizní 2614, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou


adresa: Televizní 2614, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon: +420 608 886 055

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,


IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).


V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • podílející se na zajištění provozu služeb,


VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2021.

Seznámil/a jsem se se Zásadami zpracování osobních údajů :